Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Pracowni Psychodietetyki Smak Życia Ewa Rachwalska

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Smak Życia Ewa Rachwalska, ul. Jaśminowy Stok 24, 80-177 Gdańsk, zwana dalej Administratorem.

2. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w związku z wyrażeniem przez Ciebie stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych (dokonanej poprzez maila/formularz kontaktowy/wywiad żywieniowy/osobiście w formie pisemnej). Ponadto, Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie usprawiedliwionych interesów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych w celach przygotowania i przesłania zamówionych usług, konsultacji psychodietetycznych, informowania o umówionej wizycie lub jej odwołaniu. Natomiast w zakresie danych osobowych o stanie zdrowia (tzw. szczególna kategoria danych osobowych) Administrator przetwarza te dane osobowe na podstawie wyraźnej zgody celem przygotowania indywidualnego jadłospisu oraz udzielenia indywidualnej konsultacji.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • świadczenie dla Ciebie usług opisanych na stronie www.ewarachwalska.pl,
 • umożliwienie zarezerwowania i zmiany terminu wizyty,
 • zadawanie pytań drogą elektroniczną oraz telefoniczną,
 • wysyłanie newslettera.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług z zakresu psychodietetyki, w tym układania jadłospisów oraz konsultacji psychodietetycznych oraz wysyłania ich drogą elektroniczną. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administartorowi świadczenie usług. Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do ułożenia zindywidualizowanego jadłospisu oraz konsultacji z zakresu dietetyki i psychodietetyki uwzględniających jednostki chorobowe i dolegliwości. Brak zgody uniemożliwi zrealizowanie tych usług.

5. Administrator może przekazać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • firmie księgowej,
 • kancelarii prawnej,
 • firmom świadczącym usługi informatyczne, w tym obsługującym serwery, z których korzysta Administator. Administator przekazuje również podmiotom zewnętrznym zanonimizowane ciasteczka (cookies) i inne zanonimizowane dane o użytkownikach serwisu www.ewarachwalska.pl. Dane te nie pozwalają na odszyfrowanie aktywności konkretnego użytkownika w serwisie, jak również nie pozwalają na jego identyfikację, ale pozwalają określić dane geograficzne, statystyczne i demograficzne użytkowników. Przekazywanie tych danych ma na celu usprawnienie serwisu oraz dostosowanie do potrzeb użytkowników.

6. Możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia. Wycofać zgodę można w każdym momencie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia można wycofać drogą elektroniczną lub osobistą po kontakcie Administratorem. Administrator informuje, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Administrator może wykorzystywać Twoje dane osobowe we własnych celach marketingowych, do wysłania newslettera (po uzyskaniu odrębnej zgody).

8. Administrator na podstawie zanonimizowanych danych dostarczonych przez użytkowników serwisu (pliki cookies, dane o wykorzystywanym urządzeniu itp.) może dokonywać profilowania, tj. dostosowywać zawartość serwisu do preferencji użytkowników. Podstawą prawną tego działania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dokonując analizy ochrony praw i wolności uznano, że takie działanie nie ma istotnego wpływu na prywatność użytkowników. Działania te pozwalają na lepsze świadczenie usług i dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników, a zatem odzwierciedlają one oczekiwania użytkowników. Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe przez okres 10 lat. Po zakończeniu tego okresu Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

9. Masz prawo do:

 • Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO. W dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w przypadku profilowania lub marketingu bezpośredniego. Rezygnacja (wypisanie się) z otrzymywania informacji handlowych, będzie oznaczała sprzeciw w stosunku do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku Administrator nie będzie przetwarzał już danych osobowych w tym celu.
 •  Prawo dostępu do danych – art. 15 RODO. Masz prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, że przetwarza Twoje dane osobowe. Aby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, Administrator może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości. Wykonując to prawo możesz:

– uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

– uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG. Ponadto, każdy użytkownik może uzyskać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane przez Administratora.

 • Prawo do poprawiania danych osobowych – art. 16 RODO. Masz prawo w dowolnym momencie poprawić swoje dane osobowe, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe. Masz również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczącego tych danych.
 • Prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO. Masz prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:

– cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,

– dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich Administartor przetwarzała te dane osobowe,

– wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a Administrator nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych,

– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim. Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym Administrator może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO. Zgodnie z art. 18 ROO, masz prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych. Prawo to oznacza, że masz prawo zażądać, aby Twoje dane osobowe nie były przetwarzane do czasu rozpatrzenia żądania. Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:

– gdy użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych

– gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażądał ograniczenia ich wykorzystania;

– gdy dane osobowe użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator , przetwarzając dane osobowe użytkownika.

 • Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO. Zgodnie z art. 20 RODO, masz prawo do przenoszenia dotyczących Ciebie danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczy Administrator. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby Administrator przesłał te dane osobowe innemu, wskazanemu przez Ciebie administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • Prawo do wniesienia skargi. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Administrator dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności:

 • używanie certyfikowanych i bezpiecznych połączeń SSL;
 • używanie haseł i innych zabezpieczeń dostępu;
 • kontrolowanie dostępu do danych;
 • metody anonimizowania.

11. Kontakt w sprawie danych jest możliwy:

 • poprzez e-mail: smakzycia@ewarachwalska.pl ,
 • telefonicznie po nr: +48 517707101,
 • korespondencyjnie na adres siedziby: Smak Życia Ewa Rachwalska, ul. Jaśminowy Stok 24, 80-177 Gdańsk,
 • osobiście w miejscach przyjmowania Administratora.